Členské poplatky

Členské poplatky SŠZ na rok 2017


Číslo účtu SŠZ: IBAN: SK54 8330 0000 0026 0093 2871    BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol:
pri hromadnej úhrade 5-miestne číslo klubu
pri individuálnej úhrade dátum narodenia v tvare RRRRMMDDAktívni členovia SŠZ, ktorí sa v roku 2017 zúčastňujú slovenských alebo medzinárodných súťaží všetkých typov, musia mať uhradený ročný členský príspevok 15 Eur, resp. znížený ročný členský príspevok 10 Eur.

Neaktívni členovia SŠZ - sympatizanti šachu, ktorí sa nezúčastňujú súťaží a turnajov, hradia ročný členský príspevok vo výške 5 Eur.
----------

Registračný poplatok nového člena SŠZ je vo výške 1 Eur.

Základný ročný členský príspevok je vo výške 15 Eur.

Znížený ročný členský príspevok vo výške 10 Eur platia:
- členovia SŠZ narodení po 1.1.1997 (ročník 1997 a mladší)
- členovia SŠZ narodení do 31.12.1956 (ročník 1956 a starší)
- občania v hmotnej núdzi, osoby zdravotne postihnuté a ťažko zdravotne postihnuté (OZP a ŤZP).

Člen SŠZ, ktorý nemá za predchádzajúci rok uhradený členský príspevok, bude od 1. apríla vyškrtnutý z LOK SR, z FIDE Rating Listu a stratí právo štartu v slovenských aj medzinárodných súťažiach. Obnovenie pozastaveného členstva v SŠZ je viazané na opätovnú úhradu registračného poplatku a členského príspevku v príslušnej výške.
----------

Výška licenčných poplatkov na sezónu 2016/17:
1. licencia A – Extraliga 20 Eur, 1.liga 13 Eur, 2.liga 10 Eur, ostatné súťaže 7 Eur
1. licencia Z (pre hráčov inej federácie ako SVK) – dvojnásobok poplatku pre 1. liceniu A
licencia B (bez ohľadu na počet licencií) – všetky súťaže 0 Eur
2. licencia A, Z - všetky súťaže 33 Eur s výnimkou 2. licencie Z pre Extraligu 40 Eur

Pre sezónu 2016/17 platí, že licenciu typu B majú hráči narodení po 1.1.1998 alebo ženy. Ostatní majú licenciu typu A. Členské poplatky uhradené v 1. polroku kalendárneho roku môžu byť na požiadanie vrátené v prípade ukončenia členstva v SŠZ (závažná choroba, úmrtie alebo dlhodobý pobyt v zahraničí).

Termín splatnosti členských príspevkov v kalendárnom roku je 31.3. V prípade úhrady členských príspevkov po termíne splatnosti (od 1.4.) sa členské príspevky, s výnimkou registrácií nových členov, zvyšujú o sankčný poplatok 25%.

Pri zasielaní členských príspevkov je nutné vždy konkretizovať výšku poplatku u každého jednotlivca! Materiály zasielajte na sekretariát SŠZ spolu s kópiou potvrdenky o platbe!

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.