Členské poplatky

Členské poplatky SŠZ na rok 2021


Číslo účtu SŠZ: IBAN: SK54 8330 0000 0026 0093 2871    BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol:
pri hromadnej úhrade 5-miestne číslo klubu
pri individuálnej úhrade dátum narodenia v tvare RRRRMMDDAktívni členovia SŠZ, ktorí sa v roku 2021 zúčastňujú slovenských alebo medzinárodných súťaží všetkých typov, musia mať uhradený ročný členský príspevok 15 Eur, resp. znížený ročný členský príspevok 10 Eur alebo 2 EUR.

Právnické osoby platia ročný členský poplatok 10 EUR.

Neaktívni členovia SŠZ - sympatizanti šachu, ktorí sa nezúčastňujú súťaží a turnajov, hradia ročný členský príspevok vo výške 5 Eur.
----------

Registračný poplatok nového člena SŠZ je vo výške 1 Eur.

Základný ročný členský príspevok je vo výške 15 Eur.

Znížený ročný členský príspevok vo výške 10 Eur platia:
- členovia SŠZ narodení po 1.1.2001 (ročník 2000 a mladší)
- členovia SŠZ narodení do 31.12.1960 (ročník 1960 a starší)
- osoby zdravotne postihnuté a ťažko zdravotne postihnuté (OZP a ŤZP).

Znížený ročný členský príspevok vo výške 2 EUR platia

- noví členovia SŠZ /prvá registrácia, ak v roku regsitrácie dosiahli max 10 rokov života. Poplatok 2 EUR títo členovia platia aj nasledujúci kalendárny rok.


Člen SŠZ, ktorý nemá za predchádzajúci rok uhradený členský príspevok, bude od 1. apríla vyškrtnutý z LOK SR, z FIDE Rating Listu a stratí právo štartu v slovenských aj medzinárodných súťažiach. Obnovenie pozastaveného členstva v SŠZ je viazané na opätovnú úhradu registračného poplatku a členského príspevku v príslušnej výške.
----------

Výška poplatku za prestup

1. 20 EUR - ak sa uskutočňuje prestup do klubu, ktorý hrá najvyššiu súťaž Extraligu,1. ligu, 2. ligu

2. 10 EUR  - ak sa uskutočňuje prestup do klubu, ktorý hrá najvyššiu súťaž 3. ligu, 4. ligu, 5. ligu

3. 10 EUR - sk sa uskutočňuje prestup na individuálneho člena.

 

 

Výška licenčných poplatkov na sezónu 2020/21:
Licencia A – Extraliga 40 Eur, 1.liga 30 Eur, 2.liga 20 Eur, ostatné súťaže 15 Eur
Licencia Z (pre hráčov inej federácie ako SVK) – Extraliga 60 Eur, 1.liga 45 Eur, 2.liga 30 Eur, ostatné súťaže 20 Eur
licencia B – všetky súťaže 10 Eur

Licencie do družstva rovnakého klubu sú stanovené v polovičnej výške.

Pre sezónu 2020/21 platí, že licenciu typu B majú hráči narodení po 1.1.2002, hráči narodení pred 01.01.1956 alebo ženy. Ostatní majú licenciu typu A.

Uhradený členský poplatok nie je možné stornovať a nie je možné ho previesť na iný subjekt, či použiť ako náhradu za iný poplatok a podobne.Členský poplatok sa viaže na subjekt, za ktorý je hradený, a to bez ohľadu na to, kto úhradu uskutočňuje.


Termín splatnosti členských príspevkov v kalendárnom roku je 31.3. V prípade úhrady členských príspevkov po termíne splatnosti (od 01.7.) sa členské príspevky, s výnimkou registrácií nových členov, zvyšujú o sankčný poplatok 25%.

Pri zasielaní členských príspevkov je nutné vždy konkretizovať výšku poplatku u každého jednotlivca! Materiály zasielajte na sekretariát SŠZ spolu s kópiou potvrdenky o platbe!

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.