Členské poplatky

Členské poplatky SŠZ na rok 2018


Číslo účtu SŠZ: IBAN: SK54 8330 0000 0026 0093 2871    BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol:
pri hromadnej úhrade 5-miestne číslo klubu
pri individuálnej úhrade dátum narodenia v tvare RRRRMMDDAktívni členovia SŠZ, ktorí sa v roku 2018 zúčastňujú slovenských alebo medzinárodných súťaží všetkých typov, musia mať uhradený ročný členský príspevok 15 Eur, resp. znížený ročný členský príspevok 10 Eur.

Právnické osoby platia ročný členský poplatok 10 EUR.

Neaktívni členovia SŠZ - sympatizanti šachu, ktorí sa nezúčastňujú súťaží a turnajov, hradia ročný členský príspevok vo výške 5 Eur.
----------

Registračný poplatok nového člena SŠZ je vo výške 1 Eur.

Základný ročný členský príspevok je vo výške 15 Eur.

Znížený ročný členský príspevok vo výške 10 Eur platia:
- členovia SŠZ narodení po 1.1.1998 (ročník 1998 a mladší)
- členovia SŠZ narodení do 31.12.1957 (ročník 1957 a starší)
- občania v hmotnej núdzi, osoby zdravotne postihnuté a ťažko zdravotne postihnuté (OZP a ŤZP).

Člen SŠZ, ktorý nemá za predchádzajúci rok uhradený členský príspevok, bude od 1. apríla vyškrtnutý z LOK SR, z FIDE Rating Listu a stratí právo štartu v slovenských aj medzinárodných súťažiach. Obnovenie pozastaveného členstva v SŠZ je viazané na opätovnú úhradu registračného poplatku a členského príspevku v príslušnej výške.
----------

Výška licenčných poplatkov na sezónu 2018/19:
1. licencia A – Extraliga 20 Eur, 1.liga 13 Eur, 2.liga 10 Eur, ostatné súťaže 7 Eur
1. licencia Z (pre hráčov inej federácie ako SVK) – dvojnásobok poplatku pre 1. liceniu A
licencia B (bez ohľadu na počet licencií) – všetky súťaže 0 Eur
2. licencia A, Z - všetky súťaže 33 Eur s výnimkou 2. licencie Z pre Extraligu 40 Eur

Pre sezónu 2018/19 platí, že licenciu typu B majú hráči narodení po 1.1.2000, hráči narodení pred 01.01.1954 alebo ženy. Ostatní majú licenciu typu A.

Uhradený členský poplatok nie je možné stornovať a nie je možné ho previesť na iný subjekt, či použiť ako náhradu za iný poplatok a podobne.Členský poplatok sa viaže na subjekt, za ktorý je hradený, a to bez ohľadu na to, kto úhradu uskutočňuje.


Termín splatnosti členských príspevkov v kalendárnom roku je 31.3. V prípade úhrady členských príspevkov po termíne splatnosti (od 1.4.) sa členské príspevky, s výnimkou registrácií nových členov, zvyšujú o sankčný poplatok 25%.

Pri zasielaní členských príspevkov je nutné vždy konkretizovať výšku poplatku u každého jednotlivca! Materiály zasielajte na sekretariát SŠZ spolu s kópiou potvrdenky o platbe!

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.