Doprava

Pre mimobratislavských vodičov: Pre povolenie vjazdu a parkovania motorového vozidla v areáli ZŠ pošlite, prosím, e-mail s EČV na adresu: msr2014rapid@chess.sk. Počet povolení je limitovaný.

 

Doprava autom

Ako sa dostať k hracej miestnosti z diaľnice D1:

Za Prístavným mostom pokračujte ďalej po diaľnici D1. Pred mostom Lafranconi sa diaľnica rozvetvuje, držte sa smer Brno, CZ. Hneď za mostom Lafranconi je potrebné zísť z diaľnice, smer Karlova Ves. Na tretej svetelnej križovatke (pri predajni Lidl a ČS Shell) odbočte doľava. Pokračujte ďalej po hlavnej ceste až ku ZŠ na Majerníkovej ulici (nachádza sa celkom hore na kopci).

Ako sa dostať k hracej miestnosti z diaľnice D2:

Za tunelom Sitina zíďte z diaľnice D2, smer Mlynská dolina. Na svetelnej križovatke v Mlynskej doline pokračujte ďalej rovno a na ďalšej svetelnej križovatke odbočte doprava, smer Karlova Ves. Na tretej svetelnej križovatke (pri predajni Lidl a ČS Shell) odbočte doľava. Pokračujte ďalej po hlavnej ceste až ku ZŠ na Majerníkovej ulici (nachádza sa celkom hore na kopci).

Doprava autom

Parkovanie je bezplatné pred školou alebo pozdĺžne popri hlavnej ceste.

Pre mimobratislavských účastníkov MSR bude povolené parkovanie aj v areáli školy (približne pre 30 vozidiel, vjazd cez priechod pre chodcov a hnedú bránu). Povolenie pre vjazd do areálu ZŠ môžu účastníci získať od organizátorov. Za týmto účelom bude týždeň pred konaním MSR zriadený na webovej stránke prihlasovací formulár, v ktorom záujemcovia budú môcť zadať EČV vozidla, pre ktoré požadujú povolenie. Samotné povolenie potom účastníci dostanú pri registrácii na mieste konania MSR. Povolenie je potrebné umiestniť vo vozidle na viditeľnom mieste.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV: Odporúčame dodržiavať všetky dopravné predpisy, obzvlášť však zákaz vjazdu, zákaz státia vyznačený žltým vodorovným značením, zákaz odbočenia (resp. U-turn), parkovanie na trávnatých plochách a obmedzené parkovanie na vyznačených parkovacích miestach.

 

Preprava bratislavskou MHD

Nižšie sú uvedené základné informácie pre cestovanie v Bratislave využitím MHD. Tieto informácie sú prebrané zo stránky www.dpb.sk a www.imhd.sk, kde nájdete podrobnejšie informácie o tarifách a prepravnom poriadku, informácie o lístkoch a spojoch a cestovné poriadky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Od 1. novembra má električka prednosť pred chodcami. Na semaformi neriadených priechodoch musia chodci od 1. novembra dať prednosť električkovej doprave.

 

  • Cestovné lístky na jednu cestu

Jednorazové cestovné lístky slúžia na jednu cestu vozidlami MHD v závislosti od ich časovej platnosti. Cestujúci môže do vozidla nastúpiť len s vopred zakúpeným lístkom. Okrem 15-minútového cestovného lístka je možné v rámci ich časovej platnosti neobmedzene prestupovať. Prestupné cestovné lístky sa označujú len v prvom vozidle, po prestupe sa neoznačujú. Do času ich platnosti sa započítava aj čas prerušenia cesty pri prestupe. Z hľadiska posúdenia platnosti lístka je záväzný cestovný čas z nástupnej do výstupnej zastávky uvedený v zastávkovom cestovnom poriadku príslušnej linky. Počas voľných dní je platnosť 60-minútových lístkov predĺžená na 90 minút.

Jednorazové cestovné lístky sú:

  • papierové - dostupné v automatoch, predajniach DPB a v novinových stánkoch 
Cestovný lístok Obyčajný Zľavnený

15-minútový neprestupný

0,70 €

0,35 €

60-minútový prestupný (90-minútový cez víkend)

0,90 €

0,45 €

90-minútový prestupný na nočný spoj

1,60 €

-

60-minútový prestupný (90-minútový cez víkend) pre 1 dospelého a 1 dieťa alebo batožinu

1,30 €

-

60-minútový prestupný (90-minútový cez víkend) pre 1 dospelých a 2 deti(do 15 rokov)

1,70 €

-

60-minútový prestupný (90-minútový cez víkend) pre 2 dospelých a 2 deti (do 15 rokov)

2,50 €

-

 

  • elektronické - zakúpené prostredníctvom prázdnej SMS správy na číslo 1100

Cena SMS lístka je 1,00 € s DPH. Zľavnený cestovný lístok sa neposkytuje. Platnosť cestovného lístka je 70 minút a v jeho cene je aj dovozné za príručnú batožinu. Po odoslaní prázdnej SMS na číslo 1100 obdrží používateľ približne do 2 minút spätnú SMS s cestovným lístkom, ktorého obsahom bude uvedenie typu cestovného lístka, jeho platnosť (dátum a čas od - do) a overovací kód. SMS lístok je potrebné si zakúpiť pred nastúpením do vozidla. Cestujúci je oprávnený nastúpiť do vozidla len s prijatým SMS lístkom. Pri kontrole cestovných lístkov je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne. Cestujúci môže zakúpiť z jedného telefónneho čísla aj viac SMS lístkov (pre viacerých cestujúcich). Podľa aktuálnych licenčných podmienok je služba SMS cestovný lístok prístupná u všetkých troch mobilných operátorov klientom s paušálnym programom a aj klientom s predplatenou kartou.

Na zľavu na jednotlivú cestu majú nárok:
a) deti od dovŕšenia 6. roku veku do 15. roku veku (bez preukážky na zľavu),
b) žiaci základných a stredných škôl zriadených podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) študenti vysokých škôl a fakúlt zriadených podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
d) žiaci a študenti – občania SR, ktorí študujú v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
e) držitelia preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby (ďalej len „ŤZP“) a preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby so sprievodcom (ďalej len „ŤZP -S“),
f) občania od do vŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného, resp. výsluhového dôchodku.

 

  • Viacdňové (turistické) cestovné lístky

Viacdňové (turistické) cestovné lístky sú určené na neobmedzený počet ciest v rámci bratislavskej MHD (vrátane nočných spojov) počas doby ich platnosti. Pri prvom nástupe do vozidla je potrebné si turistický lístok označiť v označovači. Platnosť 3-dňového cestovného lístka je 72 hodín od označenia, 7-dňového cestovného lístka 168 hodín od označenia. 24-hodinový lístok je dostupný aj vo forme SMS lístka.

Turistický 24-hodinový SMS lístok (SMS 24) je možné zakúpiť odoslaním prázdnej SMS správy na číslo 1124. Cena lístka SMS 24 je 4,50 € vrátane DPH. Lístok platí 24 hodín od vystavenia, vrátane nočných spojov. V rámci SMS lístka je zahrnuté aj dovozné za príručnú batožinu. SMS lístok je potrebné si zakúpiť pred nastúpením do vozidla. Približne do 2 minút po odoslaní SMS obdrží cestujúci spiatočnú SMS s cestovným lístkom. Cestujúci je oprávnený nastúpiť do vozidla len s prijatým SMS lístkom. Pri kontrole cestovných lístkov je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne. Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže sa teda jednať o preposlanú SMS od iného účastníka. Cestujúci môže zakúpiť z jedného telefónneho čísla aj viac SMS lístkov (pre viacerých cestujúcich). Podľa aktuálnych licenčných podmienok je služba SMS cestovný lístok prístupná u všetkých troch mobilných operátorov klientom s paušálnym programom a aj klientom s predplatenou kartou.

Cestovný lístok Cena

24-hodinový

4,50 €

24-hodinový SMS

4,50 €

48-hodinový

8,30 €

3-dňový

10,00 €

7-dňový

15,00 €

 

Všetky potrebné informácie pre cestovanie vozidlami MHD v Bratislave nájdete na stránkach:

www.dpb.sk

www.dpb.sk/pre-cestujucich/cestovny-listok/ http://www.dpb.sk/pre-cestujucich/listok-cez-sms/

www.dpb.sk/pre-cestujucich/prepravny-poriadok-a-tarifa/

www.imhd.sk

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.