Koncepcie
Ciele Slovenského šachového zväzu:

STRATEGICKÉ CIELE
 1. Slovenský šach prežije krízu - Zabezpečiť fungovanie slovenského šachu
 2. Nové prístupy prinesú úspechy - Využiť moderné manažérske techniky
 3. Šach je hra, ktorá pripravuje na život - Informovať nešachovú verejnosť o užitočnosti našej hry
 4. Zaslúžime si podporu verejnosti - Zvýšiť prílev peňazí do slovenského šachu
 5. Viac prostriedkov krajom - Pripraviť sa na väčšiu decentralizáciu
TAKTICKÉ CIELE
 1. Sprehľadniť a zefektívniť súčasné finančné toky. Zabezpečiť minimálne fungovanie systému (ligy, práca s mládežou na Slovensku) v prípade výpadkov štátnej finančnej podpory. Osobne sa stretnúť s čo najväčším počtom vplyvných ľudí a možných sponzorov. Nájsť nových sponzorov na šachové produkty (mládež, ligy, turnaje, reprezentanti).
 2. Vylepšiť systém matriky a ratingovania na LOK.
 3. Navrhnúť vzdelávací systém v SŠZ týkajúci sa manažérov, rozhodcov, trénerov.
 4. Vylepšiť a riadiť mládežnícke súťaže na Slovensku. Zabezpečiť rozvoj mládežníckeho šachu aj na miestach, kde v minulom období nebol. Vylepšiť systém náborových turnajov.
 5. Zabezpečovať mužskú reprezentáciu a súťaže seniorov. Získať finančné prostriedky z rôznych fondov v spolupráci s VV.
 6. Vylepšiť systém informovania o šachových podujatiach na Slovensku. Navrhnúť a zaviesť do praxe zatraktívnenia šachových produktov.
 7. Pripravovať a riadiť súťaže SŠZ. Komunikovať s krajskými štruktúrami, v prípade potreby im pomáhať.
 8. Navrhnúť a zaviesť do praxe systém trénovania na Slovensku.
 9. Zaviesť systémovú podporu ženského šachu na Slovensku. Zabezpečiť ženskú reprezentáciu. Aktívnou komunikáciou so zahraničím zlepšiť pozíciu SŠZ na medzinárodných fórach.
 10. Skvalitniť legislatívu SŠZ. Navrhnúť a zaviesť systém komunikácie s médiami. Organizovať divácky príťažlivé podujatia a popularizovať šach.
VÝSLEDKY A AKTIVITY Propagácia
 1. Systém oslovovania a pravidelnej komunikácie s médiami.
 2. Systém oslovovania a pravidelnej komunikácie so sponzormi.
 3. Systém oslovovania a pravidelnej komunikácie so školami a ich zriaďovateľmi.
 4. Podporovať aktivity informujúce o šachu medzi verejnosťou.
 5. Organizovať tlačové konferencie a propagačné akcie, za účasti našich reprezentantov a reprezentantiek (nielen dospelých).
 6. Organizovať propagačné akcie na celom území Slovenska, napríklad formou živého šachu, formou akcií v obchodných centrách, na peších zónach, simultánky s mládežníkmi, so šachovými aj nešachovými osobnosťami na podporu šachu spolu so zbierkami na podporu mládeže.
 7. Návrh propagačných materiálov.
 8. Vylepšiť a propagovať webovú stránku.
 9. Podporovať mapovanie slovenskej šachovej histórie, zriadiť sieň slávy slovenského šachu. Vypracovať kritériá na vyhodnocovanie najlepších športovcov roka a pravidelne ich vyhodnocovať za účasti sponzorov a širokej šachovej verejnosti (napr. pri závere Extraligy).
Reprezentácia
 1. Stanoviť jednoznačné a transparentné kritériá pre reprezentáciu Slovenska, aj s cieľom podporiť účasť našich špičiek na MSR.
 2. Osobne pravidelne komunikovať s reprezentantmi/reprezentantkami a hľadať možnosti pre podporu ich ďalšieho rozvoja.
 3. Zabezpečovať účasť družstiev mužov a žien na Olympiádach a ME.
 4. Zabezpečovať účasť mužov a žien na ME jednotlivcov (návrh obsadzovania s príspevkom SŠZ napríklad pre reprezentantov spĺňajúcich kritériá).
 5. Pred významnými medzinárodnými podujatiami organizovať krátkodobé sústredenia (najmä ženy).
 6. Pre zabezpečenie vyššie uvedených akcií hľadať aktívne sponzorov (napr. ponúknuť účasť na akcii za predpokladu stanovenej výšky sponzoringu).
Mládež
 1. Zachovanie všetkých súťaží jednotlivcov a družstiev mládeže z predošlého obdobia a podporovanie organizátorov uzavretých aj otvorených turnajov pre mládež.
 2. Špeciálne podporiť a rozšíriť GPX mládeže na celé územie Slovenska.
 3. Dosiahnutie medailových pozícií na medzinárodných súťažiach mládeže (MS, ME, MEÚ).
 4. Seriózne zvážiť zavedenie povinnej účasti juniora (resp. juniorky) do 18 rokov v súťažiach riadených SŠZ na ľubovoľnej šachovnici.
 5. Zabezpečenie účasti víťaza/víťazky SR v kat. do 18 rokov v reprezentačnom družstve pre Mitropa cup.
 6. Stanoviť a schváliť limity SŠZ pre mládež.
 7. Návrh a zabezpečenie sústredení vybranej mládeže, ktorá spĺňa limity vo svojich vekových kategóriách na náklady SŠZ, ostatní umiestnení do 5. miesta na MSR, na vlastné náklady.
 8. Zabezpečenie úhrady všetkých nákladov mládeže reprezentujúcej SR na MS, ME, MEÚ, ktorá spĺňa limity stanovené SŠZ, ostatní nominovaní, na vlastné náklady.
Systém trénovania
 1. Návrh systému trénovania SŠZ.
 2. Návrh systému školenia trénerov SŠZ.
 3. Výber trénerov SŠZ.
 4. Vybraní tréneri spracujú na základe požiadaviek SŠZ metodické pokyny.
 5. Spracuje sa a zavedie sa systém podpory trénovania na Slovensku.
 6. Pravidelné vyhodnocovanie.
Tréningové centrá
 1. Získať financovanie projektu cez fondy EÚ. Spracovať ideové námety projektov.
 2. Vytvoriť v spolupráci s FIDE školiace centrum pre trénerov v SR.
 3. Zabezpečovať školenia rozhodcov a organizačných pracovníkov.
 4. Po vyškolení trénerov vytvoriť 4 regionálne centrá pre výchovu mládeže.
 5. Zaviesť do centier metodiku tréningovej práce s mládežou.
 6. Vydávať metodické pokyny a materiály pre tréningové centrá ale aj napríklad pre šachové krúžky.
Nábory
 1. Systém náborových súťaží (napr. seriál GPX) umožniť ratingovať na LOK v podstatne väčšom rozsahu ako doteraz.
 2. Zvážiť možnosť vychádzania LOK 3x ročne – 01. 09., 01. 01. a 01. 05., prípadne „on-line“.
 3. Zvážiť možnosť zavedenia „on-line“ matriky.
 4. Prepracovať model výpočtu prvého osobného koeficientu zhodne s metodikou FIDE
 5. Prevádzkovať rating server s on-line dostupnými započítanými výsledkami, očakávaným novým ratingom, vývinom osobného koeficientu.
Legislatíva a športovo-technická oblasť
 1. Priebežné sledovanie legislatívnych zmien s prijatými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ich prípadná implementácia a zosúladenie s internými predpismi zväzu (napr. čerstvý príklad z nedávnej minulosti - prijatie zákona č. 300/2008 Z. z. o podpore a organizácii športu a čo z toho vyplýva pre zväz o. i. rámcová úprava financovania o športe, opatrenia proti dopingu, športový register...).
 2. Priebežné sledovanie dodržiavaní zákonov a ostatných právnych predpisov SR vrátane predpisov SŠZ jednotlivými orgánmi a členmi zväzu vrátane odstránenia ich nedostatkov (v súčinnosti i s Kontrolnou a revíznou komisiou SŠZ).
 3. Vypracovanie nových resp. v prípade potreby novelizácia doteraz prijatých predpisov SŠZ.
 4. Eventuálne zastupovanie zväzu (na základe ad hoc udelených plnomocenstiev ku konkrétnym veciam) v styku s orgánmi verejne správy (orgány štátnej správy vrátane súdov a samosprávy).
 5. Dotiahnuť do konca vrátane vyvodenia zodpovednosti staré kauzy.
 6. V súčinnosti s Komisiou pre styk so zahraničím vyriešiť pohľadávku voči čínskej strane v kauze tzv. leteniek do Pekingu na Svetové duševné hry.
Rozhodcovia
 1. Osloviť kluby s tým, aby si dali vyškoliť mladých rozhodcov a postupne omladenie "kádra". Vyškoliť minimálne 6 nových FA z členov SŠZ do 35 rokov.
 2. Preškoliť rozhodcov na nové pravidlá FIDE, smernice pre tituly a rating.
 3. Kompletizovať zloženie rozhodcovskej komisie.
 4. Prispieť v pripomienkovom konaní k návrhom zmien dokumentov (hrací poriadok, súťažný poriadok, klasifikačný poriadok.
 5. Navrhnúť systém stretnutí RK.
 6. Pripraviť novú verziu testov pre školenia rozhodcov.
 7. Navrhnúť a zorganizovať min. 3 školenia, dvojdňové s tým, že povinne sa budú školiť digitálne hodiny, softvér + dokumenty FIDE (tituly).
 8. Pokračovať v činnosti v zmysle rozhodcovského poriadku.
 9. Vybraných rozhodcov preškoliť aj na obsluhu on-line prenosov. Zoznam rozhodcov zverejniť on-line v matrike.
 10. Sprevádzkovať podobné diskusné fórum ako v Čechách.
 11. Komunikáciou s FIDE, ECU a jednotlivými federáciami zabezpečiť nomináciu našich medzinárodných rozhodcov (nutný predpoklad ovládanie rečí) na významných medzinárodných podujatiach mládeže a dospelých.
FIDE klasifikácia a tituly
 1. Šíriť osvetu, čo je pre hráčov vhodné, poznať detailne poriadok na udeľovanie titulov a výpočet OK.
 2. Podľa toho odporúčať a podporovať (finančne) účasť potenciálnych titulovaných hráčov a hráčok na vybraných akciách – Mitropa cup, Czech OPEN...
Ženský šach
 1. Rozšíriť ženskú špičku minimálne na 6 hráčok s výkonnosťou >2300.
 2. Vyčlenenie špeciálnej rozpočtovej kapitoly v rozpočte SŠZ na podporu talentovaných dievčat/žien. Podľa stanovených kritérií, napr. podľa ratingu, počtu odohratých openov, nárastu ela za posledný rok a podobne. Účelovo prideliť peniaze 4-5 hráčkam prioritne na tréningový proces. Jedna hráčka = jeden tréner, pravidelné stretnutia počas doby jedného roka, zhrnutie výsledkov, vyvodenie záverov.
 3. Minimálne jeden ženský uzavretý turnaj do roka, kde bude pozvaných 10 najlepších slovenských hráčok podľa ela.
 4. Zorganizovanie minimálne jedného ženského turnaja s medzinárodnou účasťou.
 5. Propagácia ženského šachu na stránke SŠZ.
Seniorský šach
 1. Podporovať a organizovať súťaže seniorov na Slovensku.
 2. Podporovať účasť najlepších seniorov na turnajoch v zahraničí.
Súťaže a turnaje SŠZ
 1. Grand prix v rapide jednotlivcov – minimálne jeden rok (2010) zachovať pôvodný model. Zaviesť finančne udržateľný systém.
 2. Turnaje MSR - turnaje Majstrovstiev Slovenska organizovať jednoznačne pod hlavičkou VV SŠZ, vytvoriť tím organizátorov, ktorí by celú akciu zabezpečovali (riaditeľ, hlavný rozhodca, propagácia, on-line prenos, on-line komentár, bulletin). Cieľom je finančná udržateľnosť a podpora mládežníckej reprezentácie Slovenska.
 3. Extraliga a ligy organizované VV SŠZ:
Zatraktívniť Extraligu:
 1. Informácie vo verejnoprávnych médiách, tlač, rozhlas, televízia.
 2. Nájsť sponzora Extraligy, Zabezpečovať z jednotlivých ligových kôl on-line prenos, viac propagovať v médiách, fotografie, komentáre od kapitánov na webe.
 3. Prehodením kôl (zápasy štvoričiek) na posledný extraligový termín zohrať posledné tri kolá na jednom mieste. Možnosti propagácie, vyhodnotenia hneď po ukončení atď.
 4. Hľadať možnosti po ukončení Extraligy usporiadať stretnutie s prvými dvoma družstvami z českej Extraligy.
Zahraničie
 1. Aktívne komunikovať s FIDE.
 2. Uchádzať sa o organizovanie FIDE akcií na Slovensku.
 3. Nadviazať kontakt so všetkými významnejšími šachovými krajinami, ich federáciami.
 4. Pomôcť klubom nadväzovať spoluprácu, hľadať možnosti recipročných vzťahov.
 5. Počas účasti našich hráčov na významných zahraničných podujatiach nadväzovať nové kontakty a propagovať pripravované podujatia na Slovensku.
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.