Oznámenie

Slovenský šachový zväz oznamuje prémiovým členom projektu Šach na školách (CIS), záujemcom o prémiové členstvo CIS a vedúcim krúžkov CIS, aby sa o možnosti predĺženia svojho členstva informovali u svojich vedúcich krúžkov alebo priamo na sekretariáte SŠZ tel: 0903 363 993, mail:sekretariat@chess.sk

Výhody prémiového členstva

  • 1 kus učebnica Škola šachu podľa vlastného výberu: diel I., diel II, diel III (autori: Paleček, Muríň),
  • preukaz člena "Šach na školách" vo forme vkusnej plastovej karty,
  • individuálne členstvo v Slovenskom šachovom zväze na jeden kalendárny rok
  • magazín CIS zasielaný e-mailom v dvojtýždňových intervaloch
  • prístup k prémiovému obsahu na www.psm.fide.com (archív článkov z magazínov CIS, videá, fotografie, úlohy na riešenie a oveľa viac

 Na zaplatenie prosím nepoužívajte Službu PayPal, ale platbu za obnovenie prémiového členstva, alebo nového prémiového člena CIS zašlite na účet CIS vo FIO banke podľa nasledovných pokynov:

Prémiový člen - ročný členský poplatok: 10 €. Platba na číslo účtu IBAN: SK54 8330 0000 0026 0093 2871, BIC – SWIFT kód: FIOZSKBAXXX, variabilný symbol: dátum narodenia (vo formáte DDMMRRRR), do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko člena.

Ďakujeme,

Mgr. Vladimír Szűcs
Sekretár SŠZ

INFORMÁCIA/UPOZORNENIE

Na základe vykonanej kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie bola v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Labeko, s.r.o. vykonaná analýza výrobku „Spoločenská hra – šachy“ (plastové šachové súpravy so šachovnicou) zameraná na obsah ftalátov podľa normy pre materiál na výrobu hračiek, Protokol o skúške č. 12/00592.

Z výsledkov skúšok vyplýva, že hodnotená vzorka nevyhovuje požiadavkám Nariadenia komisie č. 552/2009, ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 REACH. V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená šachovnica bol zistený nadlimitný obsah ftalátov, konkrétne 27,9 hmot. % DEHP.

Predmetná spoločenská hra – šachy nespĺňa požiadavky bezpečného výrobku podľa § 2 ods. g) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 397/2008 Z. z., predstavuje pre deti závažné riziko poškodenia zdravia a je nebezpečným výrobkom.

Na ochranu pred nebezpečným výrobkom boli prijaté opatrenia:

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vás žiadame, aby ste uvedený výrobok nepoužívali a poskytli Slovenskému šachovému zväzu súčinnosť pri stiahnutí výrobku z trhu. V súčasnosti už pracujeme na zabezpečení dodávky náhradného neškodného výrobku.

K uvedeným opatreniam Slovenskej obchodnej inšpekcie boli podané písomné námietky v zákonom stanovenej lehote, o ktorých doposiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté. Podané písomné námietky nemajú odkladný účinok.

V Prievidzi dňa 11. 05. 2012

sekretariat@chess.sk<p/>

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.