Spravodajstvo 
Sledujte priamy prenos z Polemag.sk RAPID KOŠICE
V Košiciach tento víkend prebiehajú MSR v bleskovom šachu a Polemag.sk RAPID KOŠICE. Rapid turnaj sa...
Zverejnené: 25.07.2021
Majstrom SR v bleskovom šachu v Košiciach sa stal po 12x GM Mikuláš Maník
Šach ožil tento víkend aj v metropole východu – v Košiciach, kam sa...
Zverejnené: 25.07.2021
Sledujte priamy prenos z MSR v bleskovom šachu
V Košiciach tento víkend prebiehajú MSR v bleskovom šachu a Polemag.sk RAPID KOŠICE. MSR v bleskovom šachu...
Zverejnené: 24.07.2021
Posledné 2 augustové víkendy budú patriť šachu v Skalici
3. ročník Skalického šachového festivalu sa uskutoční v priestoroch Hotela...
Zverejnené: 22.07.2021
Ako funguje Slovenský šachový zväz? - tretia časť
Vážení šachoví priatelia, prinášame Vám tretí zo série článkov,...
Zverejnené: 22.07.2021
✉ Zaregistruj sa na odber newslettra
ecoc
Správa zo spravodajstva

Podmienky pre konanie šachových súťaží v sezóne 2020/21

Detail


Po zverejnení Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020 časť B a OLP/7845/2020 z 1.10.2020, ktorým sa o.i. umožňuje organizovať hromadné športové súťažné podujatia s maximálnym počtom 50 účastníkov, a opatrenia OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,    

ŠTK SŠZ ako riadiaci orgán súťaží pri dodržaní vymenovaných povinností

-          povoľuje odohrať stretnutia vyžrebovaných súťaží vo svojej kompetencii podľa zverejneného časového rozpisu

-          odporúča regionálnym šachovým zväzom odohrať stretnutia svojich súťaží podľa zverejneného časového rozpisu

-          povoľuje organizovať aj iné podujatia do počtu 50 ľudí (vrátane rozhodcov a sprievodných osôb – rodičov, trénerov, kapitánov a pod.) pri splnení opatrení uvedených v ďalšom texte.

Pre účely odohratia stretnutí ŠTK SŠZ schvaľuje nasledovné doplnenia športovo-technických predpisov:

Športovo-technické opatrenia

-          Do zostavy družstva v stretnutí nesmie byť uvedený hráč, u ktorého sú zjavné príznaky respiračného onemocnenia – zvýšená teplota, neutíchajúci kašeľ. Takýto účastník sa nesmie ani zdržiavať v hracom priestore.

-          Pokiaľ má družstvo neúplnú zostavu z dôvodu, že hráč nebol pre príznaky ochorenia uvedený do zostavy, alebo sa nedostavil na stretnutie z obáv o svoje zdravie či zdravie ostatných účastníkov, obsadzujú sa prednostne prvé šachovnice a posledné sa kontumujú. Pre posúdenie udelenia pokuty riaditeľ súťaže použije článok 5.9 SPD.

-          V prípade, že obvyklá hracia miestnosť družstva sa pre odohranie stretnutia nedá využiť (nevyhovujúca z pohľadu zabezpečenia zdravotných opatrení, nedostupná, v kolízii s inou akciou,...), organizátor je povinný zabezpečiť a pripraviť náhradnú hraciu miestnosť, vyrozumieť súpera a rozhodcu alebo po vzájomnej dohode odohrať stretnutie u súpera.

-          V kompetencii riaditeľa je povoľovať výnimky z hracieho plánu a to aj odloženie stretnutia alebo celého kola, pokiaľ by epidemiologická situácia na konkrétnom území znamenala neprimerané riziko pre zúčastnených. V takomto prípade je potrebné stanoviť náhradný termín tak, aby niektoré družstvo nezískalo neprimeranú výhodu (vyhnutie sa kolízii s inými súťažami, kolízia termínov u súpera, a pod.) v porovnaní s pôvodne stanoveným termínom.

-          Požiadavky zo strany družstva (hosťujúceho resp. aj domáceho) na preloženie stretnutia musia byť uplatnené najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom a musia byť primerane zdôvodnené. Riaditeľ súťaže s využitím kompetencií podľa SPD 2.3, 2.4, 5.1 (trojnásobok hráčov na súpiske) rozhodne o odohratí alebo o odložení stretnutia.  

-          Rozširujú sa povinnosti organizátora podujatia (SPD čl.8) o zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zvlášť

 • zabezpečiť kontrolu nad počtom účastníkov prítomných na podujatí vrátane hráčov, rozhodcov, sprievodných osôb a divákov tak, aby v žiadnom okamihu nebol prekročený povolený počet 50 osôb
 • zabezpečiť dezinfekciu priestorov, dotykových plôch a šachových pomôcok pred a po ukončení stretnutia,
 • zabezpečiť možnosť umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom a použitia jednorazových utierok,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

Doplňujúce opatrenia

-          Účastníci sú povinní prichádzať na stretnutie s rúškami a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Počas športového výkonu len hrajúci hráči a rozhodca nemusia mať rúško a nemusia dodržiavať vzdialenosť 2 metrov medzi sebou. Napriek tomu, vzhľadom ku špecifikám šachového športu (dlhodobý blízky kontakt hráčov šachovej partie), sa dôrazne odporúča, aby hráči používali rúško aj počas vlastného športového výkonu (aj prípadné zakrytie len úst je ohľaduplnejšie voči súperovi ako nič).

-          Organizátorovi je odporúčané podľa možností hracej miestnosti zabezpečiť čo najvoľnejšie rozmiestnenie šachovníc a rozsadenie hráčov. 

-          Diváci (vrátane hráčov, čo dokončili hru) a hráči, ktorí nesedia pri svojej nedokončenej partii (odišli napr. na WC, fajčenie alebo len sa prejsť), musia použiť rúško a sú povinní dodržiavať od ostatných účastníkov vzdialenosť min. 2 metrov. Nezaloženie rúška, resp. odmietnutie ho používať je dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka z hracieho priestoru a priľahlých priestorov stanovených rozhodcom.

-          Je zakázaná akákoľvek iná komunikácia medzi hráčmi, hráčom a kapitánom, účastníkmi s rozhodcom, ako je stanovená v SPD 6.4 a v Pravidlách FIDE bod 6-9 a 11-12.

-          Účastníci stretnutia si nepodávajú ruky.

-          Neuplatňuje sa odporúčanie z článku 8.1. SPD o podaní primeraného občerstvenia. Vzhľadom k možnej dĺžke trvania šachovej partie je možné použiť vlastné primerané občerstvenie (nápoj, drobné jedlo), ale hráč sa môže počas prebiehajúcej partie občerstvovať len mimo hraciu miestnosť (zásadne nie pri prebiehajúcej partii).

Záverečné ustanovenie

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev sezóny 2020/2021 počínajúc dňom 4.10.2020 a môžu byť dopĺňané a upravované tak, aby vždy boli v súlade s aktuálne platnými Opatreniami ÚVZ SR a iných autorít Slovenskej republiky.

 

V Liptovskom Hrádku 3.10.2020.

Karol Pekár, predseda ŠTK SŠZSúbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 03.10.2020 | Autor: karol pekar
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.