Spravodajstvo 
Sledujte priamy prenos z Polemag.sk RAPID KOŠICE
V Košiciach tento víkend prebiehajú MSR v bleskovom šachu a Polemag.sk RAPID KOŠICE. Rapid turnaj sa...
Zverejnené: 25.07.2021
Majstrom SR v bleskovom šachu v Košiciach sa stal po 12x GM Mikuláš Maník
Šach ožil tento víkend aj v metropole východu – v Košiciach, kam sa...
Zverejnené: 25.07.2021
Sledujte priamy prenos z MSR v bleskovom šachu
V Košiciach tento víkend prebiehajú MSR v bleskovom šachu a Polemag.sk RAPID KOŠICE. MSR v bleskovom šachu...
Zverejnené: 24.07.2021
Posledné 2 augustové víkendy budú patriť šachu v Skalici
3. ročník Skalického šachového festivalu sa uskutoční v priestoroch Hotela...
Zverejnené: 22.07.2021
Ako funguje Slovenský šachový zväz? - tretia časť
Vážení šachoví priatelia, prinášame Vám tretí zo série článkov,...
Zverejnené: 22.07.2021
✉ Zaregistruj sa na odber newslettra
ecoc
Správa zo spravodajstva

Ako funguje Slovenský šachový zväz? - druhá časť

Detail

Vážení šachoví priatelia,

prinášame Vám druhý zo série článkov, v ktorých postupne predstavujeme Slovenský šachový zväz a jeho fungovanie. Témou druhého článku je

Konferencia Slovenského šachového zväzu

Konferencia, ktorú tvoria delegáti, je najvyšším orgánom Slovenského šachového zväzu. Delegátov na svojich konferenciách volia jednotlivé krajské šachové zväzy (KŠZ). Ich počet sa pre jednotlivé KŠZ určuje na základe výpočtového kľúča, ktorý je bližšie opísaný v §6, ods. 2 Stanov Slovenského šachového zväzu. Na obdobie rokov 2021 až 2025 tvorí Konferenciu dovedna 25 delegátov, z toho päť pripadá KŠZ Žilina, po štyroch Bratislavskému šachovému zväzu a Prešovskému KŠZ, po troch KŠZ Trnava a Šachovému zväzu Nitrianskeho kraja a po dvoch delegátoch vysielajú KŠZ Trenčín, KŠZ Banská Bystrica a Košický šachový zväz.

Konferencia sa stretáva najmenej raz ročne, pričom jej rokovanie zvoláva prezident Slovenského šachového zväzu. Okrem toho môže Konferencia v prípade potreby zasadnúť aj mimoriadne, a to vtedy, ak o to požiada aspoň tretina delegátov, kontrolná komisia či kontrolór zväzu, aspoň tretina klubov, aspoň tri krajské šachové zväzy, Výkonný výbor alebo aspoň 500 členov zväzu. Aj samotná Konferencia sa môže uzniesť na tom, že sa uskutoční jej mimoriadne zasadnutie, pričom určí aj termín, do ktorého toto musí byť zvolané. Okrem riadneho a mimoriadneho zasadnutia Konferencia hlasuje aj elektronicky, a to vo veciach, pri ktorých nie je nevyhnutné fyzické rokovanie Konferencie.

Konferencia je uznášaniaschopná, ak sa rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov. Ak sama Konferencia nerozhodne inak, hlasuje sa verejne, pričom má každý delegát jeden hlas a rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov. V určitých otázkach, ktoré vymedzuje §8 Stanov Slovenského šachového zväzu, je na rozhodnutie potrebná dvojtretinová väčšina hlasov delegátov. Zápis z každého rokovania Konferencie sa zverejňuje na webe Slovenského šachového zväzu.

Právomoci Konferencie upravuje §7 Stanov Slovenského šachového zväzu. Konferencia predovšetkým schvaľuje Stanovy zväzu a ich úpravy, prerokúva a schvaľuje výročnú správu a rozpočet zväzu, určuje termín vypracovania schvaľovaných správ, volí a odvoláva prezidenta zväzu, členov Výkonného výboru, kontrolóra a členov Kontrolnej komisie, členov osobitých komisií zväzu (Antidopingovej, Arbitrážnej, Etickej a Licenčnej) a menuje čestných členov zväzu. Okrem toho rozhoduje o vstupe Slovenského šachového zväzu do medzinárodných a vnútroštátnych organizácií a o vystúpení z tých organizácií, ktorých je členom. Konferencia rozhoduje aj o výške členského príspevku, hodnotí prácu Výkonného výboru, schvaľuje prípadnú reorganizáciu súťaží riadených zväzom a rozhoduje o neprijatí za člena Slovenského šachového zväzu alebo o vylúčení člena zo zväzu. Konferencia má tiež právomoc rozhodnúť o zániku Slovenského šachového zväzu.

Zverejnené: 15.07.2021 | Autor: sandorm
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.