Spravodajstvo 
Koncepcia v trénerskej oblasti pre roky 2006-2009
Koncepcia predstavuje 5 pilotných projektových úloh v trénerskej oblasti pre nasledujúce tri...
Zverejnené: 02.12.2006
13.Memoriál Dr. Jozefa Federiča Modra
Šachový klub ŠK Modra usporiada 30.12.2006  13.ročník Memoriálu Dr.Jozefa Federiča. Hrať sa...
Zverejnené: 01.12.2006
30.Medzinárodný turnaj v šachu družstiev Košice
TJ Slávia UPJŠ Košice šachový oddiel, TJ Slávia Akademik TU Košice šachový...
Zverejnené: 01.12.2006
12.Novoročný šachový turnaj Banská Bystrica 2007
ŠK TH Junior a ŠK pri MO Matice Slovenskej v spolupráci s Mestom...
Zverejnené: 27.11.2006
 

ecoc
Správa zo spravodajstva

Koncepcia v trénerskej oblasti pre roky 2006-2009

Koncepcia predstavuje 5 pilotných projektových úloh v trénerskej oblasti pre nasledujúce tri roky. Vaše pripomienky a podnety prispejú k tvorbe lepšej definitívnej podoby projektov, ktoré zverejním v prvom štvrťroku 2007.

   Slovenský šachový zväz, trénersko-metodická komisia

 

  Koncepcia trénerskej práce s mládežou 

 a projektov pre roky  2006 – 2009

 

                                    

 

      Prvou prioritou Volebného programu prezidenta SŠZ  na obdobie 2006 až 2009 ( teda aj prioritou výkonného výboru) je prechod z krízového na projektové riadenie Slovenského šachového zväzu. Tento dokument má za úlohu vymenovať nosné  projekty v trénerskej oblasti a definovať ich  rozsah, obsah a ciele.

 

 

Zoznam projektov v trénersej oblasti pre roky 2006-2009

 

1.     Vytvorenie  akreditovaného vzdelávacieho zariadenia   pre    vzdelávanie

odborníkov v športe v oblastiach  tréner šachu, rozhodca šachu, špecialista šachu (organizátor športových podujatí,…).

 

2.     Realizácia vzdelávacieho programu  mladých odborníkov s cieľom vytvorenia ľudských zdrojov pre potreby práce s talentovanou mládežou a pre potreby štátnej mládežníckej reprezentácie.

 

3.     Vybudovanie štruktúry stredísk pre prípravu talentovanej mládeže s orientáciou na vekovú skupinu do 10 rokov a skupinu od 10 do 14 rokov.

4.     Vytvorenie systému podpory masovej práce a výberu talentov v regiónoch,  koordinácia náborových  popularizačných súťaží družstiev a jednotlivcov.

5.     Definícia a zavedenie  do praxe systému prípravy štátnej reprezentácie mužov a žien. 

 

P R O J  E K T   Č .  1 - Vytvorenie akreditovaného vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie odborníkov v športe

 

Legislatvny rámec projektu je vytvorený súčasnou Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike, ktorú vypracovalo a postupne realizuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.  Nasledujúci text je vybraný z  predmetnej koncepcie a plne dokumentuje potrebu vybudovania  akreditovaného vzdelávacieho zariadenia.

 

Odbornú spôsobilosť v športe bude možné získať iba absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti športu. Absolvent získa doklad o vzdelaní (osvedčenie ) na dobu určitú a platnosť dokladu bude potrebné obnovovať v súlade s požiadavkami športových zväzov a športovej praxe v krajinách EÚ. Doklad o odbornej spôsobilosti je povolením pre vykonávanie profesie v špecializovaných činnostiach v oblasti športu. Doklad bude možné získať po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti v akreditovanom vzdelávacom subjekte.

Akreditovaný vzdelávací program v oblasti športu bude poskytovať akreditovaný vzdelávací subjekt v športe na základe vydaného potvrdenia o akreditácii, ktoré sa bude vydávať na dobu platnosti 5 rokov. Po uplynutí platnosti bude povinná reakreditácia.

        Vzdelávacie aktivity v oblasti ďalšieho vzdelávania (doškoľovania) budú môcť organizovať aj subjekty, ktoré nebudú akreditované Ministerstvom školstva SR. Tieto subjekty však nebudú môcť vydávať doklady o odbornej spôsobilosti, ale budú môcť udeľovať certifikáty o účasti na doškoľovaní. Budú mať možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z verejných zdrojov.

 

1. úloha     Formovanie organizačného a lektorského zboru

 

      Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii je  doklad o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich.  Slovenský šachový zväz nezriadil akreditované vzdelávacie zariadenie do roku 2002, ani nevypracoval predpis , podľa ktorého by osvedčoval získané vyššie kvalifikačné stupne trénerov v šachu a predlžoval ich platnosť. Neplatnosť týchto dnes už vyplýva z novoprijatej legislatívy ( Zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov ).  Právne však tieto vzťahy nie sú jasné, je treba rokovať s organizáciami, ktoré sú v oblasti gestorom (Ministerstvo školstva SR, Národné športové centrum)  a v spolupráci s nimi uskutočniť právnu analýzu a nápravu . Pri úspešnosti tohoto procesu by sme v oblasti mohli využiť aj vlastné ľudské zdroje ( bývalí držitelia II. kvalifikačného stupňa). V opačnom prípade sme odkázaní v plnom rozsahu na služby odborníkov zo zahraničia.

     Súčasťou  ľudských zdrojov musí byť aj organiačný ptracovník, ktorého úlohou bude zastupovanie vzdelávacieho zariadenia pri styku s orgánmi štátnej správy a pri obchodnom styku s partnerskými subjektami. Tento pracovník bude zabezpečovať organizáciu činnosti vzdelávacieho zariadenia, vedenie a arhiváciu evidencie , predpísanej pre oblasť vzdelávania a vydávania osvedčení o nadobudnutí kvalifikácie či odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.

 

 2. úloha    Vytvorenie materiálno technického zabezpečenia

 

        Vzdelávacom zariadenie  musí mať právnu subjektivitu a adresu svojho sídla vzdelávacie priestory môžu byť prenajaté. V tejto časti je potrebné vyriešiť financovanie zariadenia, zdroje na nadobudnutie učebných pomôcok a študijnej literatúry.

       Zdroje financovania závisia od typu vzdelávacieho zariadenia. Ak je zaradené do systému škôl, je financované prostredníctvom normatívu. Ak je zriaďovateľom športový zväz, financuje ho z účelovej dotácie MŠ SR na rozvoj športového odvetvia.

 

3. úloha    Vypracovanie vzdelávacieho programu

      

     Vzdelávací program  pozostáva z popisu podmienok prijatia do vzdelávacieho procesu, učebného programu (učebné plány, učebné osnovy), rozsahu a spôsobu vykonania záverečnej skúšky,

     V učebných plánoch je vymenovaný zoznam všeobcných predmetov  a zoznam odborných predmetov s uvedením počtu predpísaných vyučovacích hodín pre teóriu a praktické cvičenia.

     V učebných osnovách je pre každý predmet  definovaný rozsah učebnej látky a proetriedky na realizáciu učebného procesu.

 

 4. úloha    Vypracovanie žiadosti o akreditáciu

 

        Žiadosť o akreditáciu vzdelávacej aktivity musí byť podaná písomne na adresu Akreditačnej komisie MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie.

        Žiadosť má dve časti, formálne údaje a vzdelávací projekt.

 

        Formálne údaje

 

         tejto časti je potrebné uviesť údaje o vzdelávacom zariadení, ktoré musí mať právnu subjektivitu. Ďalej je potrebné definovať vzdelávaciu aktivitu, cieľovú skupinu poslucháčov, popísať organizačnú štruktúru vzdelávacieho zariadenia, a personálne obsadenie lektorského zboru. Nevyhnutnou podmienkou je, aby malo vzdelávacie zariadenie živnostenský list  s predmetom vzdelávacej činnosti, alebo s predmetom  organizovania kurzov a školení.

 

       Vzdelávací pojekt

 

          Táto časť žiadosti oakreditáciu musí obsahovať názov vzdelávacej aktivity, jej organizačnú formu, cieľ, cieľovú skupinu, definíciu podmienok prijatia do procesu vzdelávania (kvalifikáciu pred vstupom), profil absolenta (kvalifikáciu po absolvovaní), formu záverečnej skúšky.  Povinnou súčasťou sú aj učebné  plány a učebné osnovy. V dokumentácii o lektorskom zabezpečení musí byť aj písomný súhlas kadého lektora.

         Ďaĺšou povinnou časťou projektu je dokumentácia o materiálno technickom zabezpečení (učebné priestory, učebné pomôcky, študijná literatúra).

Zoznam najdôležitejších legislatívnych predpisov, upravujúcich olasť vzdelávania odborníkov v športe a uznávania odborných kvalifikácií
 

Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŠ SR č. 257/1998 Z.z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry v znení vyhlášky č. 300/2000 Z.z.

Výnos MŠ SR č. 10613/1998-71 o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii

Zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 104 z 19. marca 2003 o akreditačnej komisii ( 104/2003 Zz)

 

 
P R O J  E K T   Č .   - Realizácia vzdelávacieho programu  mladých odborníkov cieľom vytvorenia ľudských zdrojov pre potreby práce s talentovanou mládežou a pre potreby štátnej mládežníckej reprezentácie.

 

     Cieľom projektu je vychovať skupinu kvalifikovaných trénerov, schopných poskytovať služby talentovanej mládeži na sústredeniach SŠZ, pri príprave mládežníckych reprezentantov pred vcholnými podujatiami a aj na týchto podujatiach v úlohe druhého trénera.

 

 

1. úloha     Formovanie skupiny mladých odborníkov

 

     Skupina mladých odborníkov je už čiastočne sformovaná. Kritériá pre jej vytvorenie sme stanovili v minulosti . Doporučujeme zaradiť do skupiny trénerov, ktorí už pracujú v regiónoch s mládežou a ktorí majú vysokú výkonnosť v šachu. Stanovili sme doporučenú hrancu ratingu týchto šachistov okolo 2200 bodov ELO Fide ( u žien 2000 bodov). Vítame záujem najmä mladších hráčov, vekovú hranicu sme však nestanovili, ani tak urobiť nechceme.

   V súčasnosti už intenzívne v tomto programe pracujú štyri osoby, ďaľšie sú pozvané. Skupina by mala mať aspoň desať osôb. Vítané sú tipy z regiónov a samozrejme prihlášky ďalších záujemcov.

 

 

2. úloha     Vypracovanie dlhodobého vzdelávacieho programu

 

    Vzdelávací program týchto trénerov by mal zabezpečiť dosiahnutie tretieho kvalifikačného stupňa podľa novej päťstupňovej kvalifikačnej stupnice. Táto kvalifikácia zodpovedá kvalifikácii trénera II. triedy podľa starého systému. Pri vzdelávaní treba využiť trénerov, ktorí pracovali so štátnou mládežníckou reprezentáciou, ale aj odborníkov zo zahraničia a kurzy poriadané v zahraničí.

    Súčasťou vzdelávacieho programu je vysielanie mladých trénerov na vrcholné podujatia, ich úlohou bude pomáhať trénerom štátnej reprezentácie a zbierať skúsenosti z tejto oblasti práce.  

 

 

 

 P R O J E K T   Č .  3 - Vybudovanie štruktúry stredísk pre prípravu talentovanej  mládeže s orientáciou na vekovú skupinu do 10 rokov a skupinu od 10 do 14 rokov

 

 

     Projekt nadväzuje na pokusy riešiť problematiku koordinovanej prípravy taqlentov v mladších vekových kategóriách. Pri formulácii koncepcie môžeme už zovšeobecniť a použiť skúsenosti z posledných dvoch rokov.

   

1. úloha     Komunikácia   a   spolupráca   s   klubmi,   ktoré  

                   schopné zabezpečiť tréningový proces talentovanej

                   mládeže vlastnými silami

 

     Cieľom tejto úlohy je koordinácia činnosti klubov a Slovenského šachového zväzu, prípadne krajských šachových zväzov a Slovenského šachového zväzu. Pre kluby by mala byť okrem materiálnej podpory zaujímavá aj možnosť nominácie ich členov na medzinárodné mládežnícke podujatia, ktoré neboli v minulých rokoch našou tradíciou, prípadne  účasť na turnajových sústredeniach centier talentovanej mládeže s možnosťou konfrontácie s domácimi hráčmi a zahraničnými hosťami sústredení. Pre Slovenský šachový zväz je zaujímavá pomoc týchto klubov pri organizácii národných mládežníckych súťaží,  sústredení talentovanej mládeže a poskytovaní trénerských kapacít pre prácu s talentami na národnej úrovni a pri zabezpečovaní potrieb štátnej reprezentácie.

    V súčasnosti k takýmto klubom patria najmä : ŠK Dunajská Streda, TJ Mladosť Žilina, ŠK Caissa Čadca, KŠN Bratislava, KŠC Komárno, ŠK Kriváň Liptovská Ondrášová.

 

2. úloha      Koordinácia činnosti  skupín  talentovanej mládeže

                    a materiálna podpora ich činnosti

 

       Kluby, ktoré nemajú dostatočné zázemie a početnosť talentovaných detí v mladších vekových kategóriách sú odkázané na pomoc externých kapacít. Formovanie skupín talentovanej mádeže z rozličných klubov a ich práca podľa spoločného plánu má rad pozitív a speje k dobrým výsledkom. Medzi najzávažnejšie negatíva patrí  finančná náročnosť, spojená s potrebou sústrediť deti na jednom mieste (cestovné výlohy, strava  a nocľažné) . Napriek omu však považujeme  túto formu práce za úspešnú a budeme ju podporovať.

 

     Medzi skupiny, v činnosti ktorých sa v minulom období angažoval Slovenský šachový zväz, počítame :

 

-         spoločná skupina  so žiakmi Beskydskej šachovej školy vo Frýdku-Místku,

-         skupina pri TJ Mladosť Žilina,

-         košická tréningová skupina .

 

Výsledky detí z týchto skupín na M SR v šachu  sú jednoznačným dôkazom správnosti

tejto metódy prípravy.

 

3. úloha      Vytvárnie nových  skupín talentovanej  mládeže

 

Vytváranie nových skupín talentovanej mládeže by malo poskytnúť možnosť kvalitnej

systematickej tréningovej práce talentom zo všetkých oblastí Slovenwska. V prvej etape při vysokej angažovanosti Slovenského šachového zväzu by sa skupina mala sformovať  a začať činnosť. Vývoj by mal smerovať k tomu, aby sa skupina stala schopná aj financovania svojich potrieb a nebola odkázaná na dotácie.

            V príprave je projekt pre oblasť Bardejova, kde sa realizuje projekt  masovej výuky šachu na školách a existuje široká základňa pre výber talentov a ďaľšiu prácu s nimi. Predmetom zaujmu Slovenského šachového zväzu je ako podpora už  fungujúcej masovej prípravy detí, tak aj vybudovanie kvalitného nadstavbového systému pre prácu s talentami.

Vytypovanie   ďaľších   oblastí   je   súčasťou    tejto  úlohy   a  budeme  ho  realizovať

v spolupráci s klubmi a regiónmi. Je potrebné mať na zreteli skutočosť, že existujúce skupiny sú vytvorené na obdobie dvoch až troch rokov a budú prirodzene pre vek svojich členov zanikať.

Zverejnené: 02.12.2006 | Autor: chess
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.